بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی روزنامه‌نگاران بخش حوادث و اجتماعی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق عهده دار مکاتبات

چکیده

انتخاب و پذیریش شغل روزنامه نگاری حرفه­ای است که، تمام ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد ورضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است. رضایت شغلی ناشی از عواملی مانند نیازها، علایق، انگیزه‏ها، نگرش و شخصیت افراد از یک­سو و مختصات شغلی نظیر محیط کار،جو سازمانی، فرهنگ سازمانی و نیز مدیریت از سوی دیگر می‏باشد. در صورتی که این عوامل مؤید یکدیگر باشند موجب حالتی می‏شود که فرد در خود احساس رضایت می‏کند. این تحقیق درصدد شناسایی عوامل موثر بر رضایت شغلی روزنامه نگاران بخش حوادث و اجتماعی شهر تهران می­باشد. چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه دو عاملی هرزبرگ و نظریه انتظارات بروفی می­باشد. روش تحقیق پیمایشی وابزار پژوهش پرسشنامه می­باشد که بر روی 260 نفر از روزنامه­نگاران بخش حوادث و اجتماعی از طریق نمونه­گیری تصادفی احتمالی انتخاب شده­اند، صورت گرفته است. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آماری استنباطی و آزمون­های (رگرسیون خطی، ضریب پیرسون، ...) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. طبق آمار توصیفی؛ 25 درصد از پاسخگویان از شغل خویش به میزان کم، 55 درصد به میزان متوسط و 20 درصد به میزان زیادی رضایت دارند. به­طور کلی از دیدگاه اکثر پاسخگویان، میزان احساس مسئولیت (3/67 درصد)، برخورداری از عوامل انگیزشی (6/49 درصد)، احساس موفقیت (5/73 درصد)، میزان رضایت ازحقوق و مزایای دریافتی (6/49 درصد) و نگرش مخاطبان (6/69 درصد) درشغل روزنامه­نگاری در سطح متوسطی است ولی احساس امنیت شغلی­شان (8/48 درصد) در سطح پایینی ارزیابی شده است. مطابق یافته­های تبیینی؛ بین رضایت شغلی و متغیرهای؛ عوامل انگیزشی (36/0 =r) احساس موفقیت در کار(44/0 =r)، احساس مسئولیت (54/0 =r)، رضایت حقوق و دستمزد دریافتی (37/0 =r )، میزان سابقه کاری (21/0 =r )، نوع نگرش به کار(32/0 =r)، ماهیت شغلی (19/0 =r)، امنیت شغلی(42/0 =r)،رابطه معناداری رابطه وجود دارد.به عبارتی با افزایش عوامل انگیزشی،حقوق و مزایا،موفقیت،احساس مسئولیت،سابقه کار و نگرش مثبت، میزان رضایت شغلی پاسخگویان هم افزایش می­یابد. براساس ضرایب بتا 38/0 B = متغیر احساس مسئولیت (38 درصد) از تغییرات و نوسانات گرایش به رضایت شغلی را تبیین می­کند.
 

کلیدواژه‌ها