عوامل موثر بر حضور زنان تهرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ستادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران عهده دار مکاتبات

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران ، ایران

چکیده

رسانه‏های نوین اطلاعاتی و در رأس آن اینترنت، موجب نوسازی فرآیندهای اجتماعی است. زنان نیز به­عنوان گروهی بزرگ از جامعه از این فرایند­ها به دور نمانده و ازجمله مصرف­کنندگان این تکنولوژی­ها محسوب می­شوند.
لذا هدف کلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر حضور زنان در شبکه های اجتماعی مجازی می­باشد. عواملی همچون؛ نوع رابطه ایجاد شده (با اعتماد صمیمی – محافظه کارانه)، استفاده از مزیت­ها، نوع فعالیت (منفعل و فعال)، تعدد کاربردهای مورد نظر از استفاده و تعدد شبکه­های اجتماعی مورد استفاده بر حضور زنان در شبکه­های اجتماعی، مؤثر است.
این تحقیق از نظر ماهیت از نوع کمی محسوب می­شود واز نوع پیمایشی می­باشد و از نظر هدف از جمله تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش زنان ساکن شهر تهران می­باشند. حجم نمونه آماری 400 نفر تعیین شده و به منظور گردآوری اطلاعات با رویکرد میدانی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته پس از تایید روایی و پایایی بهره گرفته شده است.
 

کلیدواژه‌ها