هوش فرهنگی کارکنان و نقش آن در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت و برنامهریزی امور فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده مدیریت، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه علامهطباطبایی، دانشکده مدیریت، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق در راستای شناخت رابطه هوش فرهنگی و توسعه فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، رویکردها و مدل­های مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسی نظرات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، از دیدگاه­های ارائه شده از سوی آنها، استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده­ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده­ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق می­باشند. روش نمونه­گیری در این تحقیق، تصادفی ساده بود. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از دیدگاه خبرگان و نیز آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و تایید شدند.
در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی پژوهش، سوالات و فرضیه­های پژوهش، با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته گویه­های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفت. در بخش آمارتوصیفی، توصیف داده­ها در دو بخش متغیرهای زمینه­ای و متغیرهای اصلی با استفاده از شاخص­های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش آماراستنباطی از آزمون­های همبستگی و رگرسیون چند متغیره و آزمون فیشر استفاده شد.
 

کلیدواژه‌ها