عوامل مؤثر بر گرایش ساکنین شهر شهریار به تماشای برنامه‌های ماهواره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکترای تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق عهده دار مکاتبات

چکیده

در این پژوهش عوامل موثر بر گرایش ساکنین شهر شهریار به تماشای برنامه­های ماهواره­ای سنجیده شده است. جامعه آماری ما در این پژوهش کلیه ساکنین شهرشهریار می­باشند که مخاطب ماهواره هستند و نمونه آماری در این تحقیق384 نفر است.
از روش پیمایشی در این تحقیق بهره­گرفته شده است و نمونه­گیری به­صورت تصادفی ساده می­باشد و ابزار جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه است.
داده­های بدست آمده در پرسش­نامه با نرم­افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
در این پژوهش 4 فرضیه مطرح شده است، نتایج تحقیق در خصوص فرضیه اول، رابطه­ی بین پخش برنامه-های ماهواره­ای دارای  جاذبه­های جنسی با میزان تماشای ماهواره بدین گونه شد، با توجه به نتایج بدست آمده از آن­جا که sig بدست آمده 0.035 می­باشد و این عدد از 0.05 کمتر می­باشد پس بین میزان تماشای ماهواره و جاذبه­های جنسی رابطه معناداری وجود دارد و باتوجه به این­که ضریب پیرسون 0.09- بدست آمده است این رابطه معکوس است و شدت آن هم خیلی ضعیف است.
با توجه به نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه رابطه­ی بین پخش برنامه­های خبری وتحلیلی ماهواره­ها باتماشای ماهواره، پس از آزمون فرضیه فوق فرضیه مورد نظر تایید شد.
پس از آزمون فرضیه سوم (به­نظر می­رسد بین پخش سریال­ها و فیلم­های ماهواره باتماشای ماهواره رابطه معناداری وجود داشته باشد) فرضیه مورد نظر تایید می­شود و این فرضیه با توجه به ضریب پیرسون که معادل 0.7 می­باشد و نزدیک به یک و مثبت می­باشد این رابطه مستقیم و قوی می­باشد.
فرضیه آخر این پژوهش (به­نظرمی­رسد بین پخش برنامه­های مفرح و سرگرم­کننده ماهواره­ای با تماشای ماهواره رابطه معناداری وجود داشته باشد) با توجه به sig بدست آمده که 0.2 می­باشد، این فرضیه رد می­شود و مورد تایید قرار نگرفت.
 

کلیدواژه‌ها