رابطه شیوه‌های فرزندپروری با پرخاشگری و اضطراب کودکان پیش دبستانی شهر فردیس کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکترای تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی عهده دار مکاتبات

2 کارشناسیارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین شیوه­های فرزند پروری والدین با پرخاشگری و اضطراب کودکان آنها در مقطع پیش‌دبستانی استان البرز، شهر فردیس است. جامعه مورد بررسی تعداد 60 نفر از کودکان مشغول به تحصیل در مقطع پیش­دبستانی به همراه مادران آنها می­باشند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه شیوه فرزند پروری بامریند، پرسشنامه پرخاشگری واحدی و همکاران و همچنین پرسشنامه اضطراب اسپنس و دیگران میباشد که هر دو برای کودکان می­باشد. پس از جمع­آوری اطلاعات، داده­ها با کمک نرم­افزار آماری SPSS21 و LISREL8. 8 استفاده شد. آمار توصیفی که شامل جداول فراوانی، نمودارهای شاخص پراکندگی و نمودارهای شاخص گرایش مرکزی و آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته از رگرسیون گام به گام استفاده شد. سطح معنی­داری01/0= a و 05/0=a به منظور آزمون فرضیه­ها در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد شیوه سهل­گیر با ضریب مسیر 0.19- پرخاشگری را پیش­بینی می­کند و شیوه مستبد با ضریب مسیر 0.53 پرخاشگری را پیش­بینی می­کند. شیوه مستبد با ضریب مسیر 0.25 اضطراب را پیش­بینی می­نماید. این ارتباطات نشان می­دهند فرضیه کلی پژوهش تایید شده است و بین شیوه­های فرزند پروری با اضطراب و پرخاشگری کودکان پیش­دبستانی رابطه وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها