بررسی میزان تأثیر فیس‌بوک بر بیداری اسلامی و جنبش مردم مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق عهده دار مکاتبات

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

در عصر حاضر در دنیای ارتباطات و اطلاعات، اتصال به شبکه جهانی اینترنت به اصلی حیاتی تبدیل ‏شده‏ است. استفاده از اینترنت باعث ایجاد پیوند میان سطوح مختلف ملی، منطقه­ای و جهانی شده ‏است.  نقش و تاثیر رسانه های ارتباط جمعی و اینترنت و به خصوص شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و تویتر در تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا و گسترش سریع این تحولات انکارناپذیر است، باید گفت که تفاوت عمده میان شبکه های اینترنتی با رسانه های سنتی تر مثل رادیو و تلوزیون و مطبوعات در دو طرفه یا چند طرفه بودن ارتباطات است. با توجه به هدف پژوهش و بر حسب روش اجرا، روش تحقیق توصیفی -  تحلیلی است. نتایج این پژوهش نشان  داد که به طور کلی با اینکه  شبکه های اجتماعی در حرکت مردم مصر نقش داشتند، ولی در عین حال نباید بر نقش اینترنت در ارزیابی انقلاب مبالغه کنیم ؛ زیرا آنها صرفاَ یک ابزار برای هدفمند کردن ارتباط و سرعت بخشیدن به آن هستند.
 

کلیدواژه‌ها