میزان و ابعاد اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (قیامدشت

چکیده

«اعتماد اجتماعی» و تبیین ابعاد و میزان آن و تفاوت در سطوح مختلف «اعتماد» در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی موضوع اصلی پزوهش حاضر است. اهمیت انجام این پژوهش از این نقطه نظر ناشی می­شود که شرایط امروزین دانشگاهای ایران و بیش از چهار میلیون دانشجو موسسات عالی آموزشی و با توجه به وجود آمدن شاخصه­هایی چون توسعة مراکز دانشگاهی، گسترش شهرنشینی، ایجاد عرصه­های جدید اشتغال، حضور دانشجویان روستایی در دانشگاهای شهری، تغییرات جمعیتی شدید، دگرگونی ساختار طبقاتی و نیز تغییرات اقتصادی- اجتماعی وسیع و در نتیجه افزایش فزایندة تعامل با افرادی خارج از محورهای خویشاوندی و نظایر آن، نیاز به سنجش اعتماد اجتماعی در سطوح و ابعاد گوناگون را دارای اهمیت دو چندان می­نماید.
جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد تهران که در نهایت 385 دانشجوی زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش جهت خلاصه کردن، توصیف و نمایش اطلاعات از جداول توزیع فراوانی، شاخص­های توصیفی (مانند میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمره) و ... استفاده شد. علاوه بر آن، جهت آزمون فرضیه­های پژوهش از آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که میزان اعتماد اجتماعی در میان کل دانشجویان تقریبا بالا و در حد مطلوب بوده است. هم­چنین عدم تفاوت معنی دار میان دختران و پسران دانشجو - درمقایسه با تحقیقات پیشین که همگی میان این دو گروه آزمودنی، تفاوت نشان داده و میزان اعتماد اجتماعی را در تقریباً در سطح پایینی نشان می­دهند - این نکته را مورد تاکید قرار می­هد که جامعه جوان ایرانی در حال حاضر نسبت به گذشته معتمدانه­تر به روابط اجتماعی و میان فردی و گروهی نگریسته و اعتماد بیشتری به ساختارهای گوناگون در حوزه­های روحی- روانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جامعه ایران ابراز می­دارد.
 

کلیدواژه‌ها