بررسی میزان تاثیر استرس و فشارهای روانی بر عملکرد خبرنگاران شهر تهران در 5 خبرگزاری (دانا پرس، موج، خبرآنلاین، مهر و آنا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران عهده دار مکاتبات

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران شرق

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر استرس و فشارهای روانی بر عملکرد خبرنگاران شهر تهران انجام شد. جامعة آماری را تمامی خبرنگاران 5 خبرگزاری دانا پرس، موج، خبرآنلاین، مهر و آنا تشکیل دادند. حجم نمونه 250 نفر بود که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش ضریب رگرسیون، تحلیل واریانس و هم‌چنین آزمون t برای دو گروه مستقل انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استرس شغلی می‌تواند عملکرد شغلی خبرنگاران در محیط کاری را پیش‌بینی‌ نماید و با توجه به مقادیر t مشاهده شد که تأثیر استرس شغلی در معادله رگرسیون معنادار است. (05/0 > P) این در حالی است که استرس شغلی نتوانست عملکرد شغلی خبرنگاران در ارتباط با دیگران را پیش‌بینی نماید و بر همین اساس، تأثیر استرس شغلی در معادله رگرسیون معنادار نبود. (05/0 < P) نتایج همچنین نشان داد که استرس شغلی می‌تواند عملکرد شغلی خبرنگاران را پیش‌بینی نماید و با توجه به مقادیر t مشاهده شد که تأثیر استرس شغلی در معادله رگرسیون معنادار است. (01/0 > P) نتیجة دیگر پژوهش حاضر این بود که عوامل سازمانی استرس شغلی می‌تواند عملکرد شغلی خبرنگاران را پیش‌بینی نماید و با توجه به مقادیر t مشاهده شد که تأثیر عوامل سازمانی استرس شغلی در معادله رگرسیون معنادار است. (01/0 > P)

کلیدواژه‌ها