بررسی تاثیر تکنولوژی‌های جدید ارتباطی بر مخاطبان نمونه موردی: (شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 عهده دار مکاتبات

چکیده

استفاده ازفناوری‌های جدید ارتباطی به­ویژه شبکه‌های اجتماعی در دهه‌های اخیر ما را وارد عصر و جامعه تازه‌ای کرده است، بطوری که اندیشمندانی چون دانیل بل آن را جامعه فرا صنعتی و مانوئل کاستلز جامعه‌ای شبکه‌ای نامیده‌اند.
فناوری‌های جدید فاصلة مکانی را از بین برده و بر توان انسان‌ها برای مراوده با یکدیگر افزوده است. انسان امروزی با کمک ابزارهای ارتباطی، مانند اینترنت، توانسته است که گروه‌ها و جماعت‌هایی دور از هم، اما در دسترس، خلق کند. شبکه‌های اجتماعی یکی از با نفوذترین تکنولوژی‌های جدید ارتباطی است که همه ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر عظمت نفوذ خود قرار داده است و به نوعی همه ابعاد حیات فردی و جمعی ما متاثر از این تکنولوژی ارتباطی‌ است.
شبکه‌های اجتماعی فیس­بوک وتوییتر توانسته‌اند مخاطبان زیادی را به خود جذب کنند که در این مقاله در پی یافتن علل اصلی افزایش گرایش مخاطبان به تکنولوژی‌های جدید ارتباطی بویژه شبکه‌های اجتماعی چون فیس‌بوک و توییتر هستیم. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. به صورت نمونه‌گیری سهمیه‌ای‌360 نفر از اعضای این شبکه‌ها (فیس بوک وتوییتر) انتخاب شد و از طریق پرسشنامه الکترونیکی اطلاعات گرداوری شده است. اطلاعات و داده‌های مورد نظر این تعداد پرسش‌نامه جمع‌آوری و با استفاده از نرم افزار کامپیوتری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها