نگرش به جهانی‌شدن و هویت دینی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 عهده‌دار مکاتبات

چکیده

یکی از مهم‌ترین رخدادهای عصر جدید، جهانی‌شدن است که در سایه آن بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها دچار تحولات اساسی شده است. یکی از مهم‌ترین ابعادی که تحت تأثیر این پدیده جهان گستر قرار گرفته، هویت دینی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان به پدیده جهانی‌شدن و رابطه آن با هویت دینی آنان است. بدین منظور از میان کلیه دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در کلیه مقاطع و رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی داده­ها نشان داد که نمره میانگین هویت دینی دانشجویان60.3 است. این مقدار به معنی وجود احساس هویت نسبتاً مثبت اما ضعیف است، به این معنی که دانشجویان از احساس هویت دینی چندان قوی برخوردار نیستند هر چند این احساس در آنان منفی هم نیست. بالاترین نمره مربوط به هویت اعتقادی است که نمره دانشجویان 19.5یعنی بین دو حد قوی و بسیار قوی است. در نقطه مقابل پایین‌ترین نمره مربوط به هویت اخلاقی است که نمره میانگین آن 62.2 می باشد. رابطه کلی بین نگرش به جهانی‌شدن با هویت دینی، مثبت و معنی دار است (0.000 p≤). به بیان دیگر می‌توان گفت افرادی که هویت دینی مثبت دارند دارای نگرش مثبت به جهانی‌شدن نیز هستند.
 

کلیدواژه‌ها