بررسی عوامل موثر بر میزان حضور زنان در شبکه‌های اجتماعی مجازی مورد مطالعه: زنان ساکن شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عهده دار مکاتبات

2 -

چکیده

با عمومی شدن دسترسی به شبکه­های اجتماعی مجازی و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ اینترنت در ایران و در کنار آن افزایش تعداد سایت­ها و وبلاگ­های زنان و پایگاه­های اطلاع­رسانی بر روی این شبکه جهانی، کاربران توجه ویژه­ای به این شبکه­ها داشته­اند. بنابراین هدف کلی پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر حضور زنان در شبکه­های اجتماعی مجازی می­باشد. عواملی همچون؛ نوع رابطه ایجاد شده (با اعتماد صمیمی – محافظه کارانه)، استفاده از مزیت­ها، نوع فعالیت (منفعل و فعال)، تعدد کاربردهای مورد نظر از استفاده و تعدد شبکه­های اجتماعی مورد استفاده بر حضور زنان در شبکه­های اجتماعی مؤثر است.
این تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهش­های کمی محسوب می­شود واز نوع پیمایشی می­باشد و از نظر هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش زنان ساکن شهر تهران می­باشند. حجم نمونه آماری 400 نفر تعیین شده است و به منظور گردآوری اطلاعات با رویکرد میدانی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته پس از تایید روایی و پایایی بهره گرفته شده است.
بین هر چهار مؤلفه (نوع رابطه ایجاد شده با اعتماد صمیمی – محافظه کارانه، استفاده از مزیت‏ها، نوع فعالیت، تعداد کاربردهای مورد نظر از استفاده و تعدد شبکه‏های اجتماعی) با حضور زنان در شبکه‏های اجتماعی در سطح 99 درصد ارتباط معنی دار مثبتی وجود دارد، همچنین نتایج گویای این بود که بین آگاهی (اطلاع داشتن) زنان و حضورشان در شبکه­های اجتماعی در سطح یک درصد رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. با توجه به اینکه بیشتر زنان مورد مطالعه موافق حضور زنان در فضای مجازی و شبکه­های اجتماعی بودند، ضروری است که اطلاع­رسانی و فرهنگ­سازی مناسب در این زمینه صورت گیرد. تا استفاده از فضای مجازی صرفاً جهت بالارفتن آگاهی­های آنان و کارهای روزمره مفیدشان باشد.
 

کلیدواژه‌ها