نقش اینترنت بر هویت سیاسی جوانان شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عهده‌دار مکاتبات

2 -

چکیده

پژوهش اصلی­ترین منبع تولید دانش است. منظور از پژوهش، فعالیتی خردمندانه و منظم است که بصورت نظری و تجربی در جهت تولید ایده­ها و دادهای بنیادی، تحربی و توسعه انجام می­شود. در جامعه در حال گذار ایران که با مسائل عدیده اجتماعی، فکری، فرهنگی و ..... مواجه بوده است، پژوهش سیاسی در جهت تولید اطلاعات علمی مورد نیاز در برنامه­ریزی­های توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین با توجه به اینکه پژوهش حاضر در صدد بررسی و شناخت تاثیر استفاده از اینترنت بر هویت سیاسی کاربران است، از این حیث در چارچوب جامعه شناسی مجازی قرار می­گیرد.
هدف این تحقیق شناسایی تاثیر اینترنت بر هویت سیاسی جوانان شهر قزوین بوده، در پاسخ به این سئوال می­پردازد که آیا اینترنت بر هویت سیاسی جوانان تاثیرگذار است؟
در این تحقیق از رویکردهای ساخت­گرایی و هویت بازاندیشانه گیدنز، رویکرد کنش متقابل و رویکرد پساساختارگرایی برای تبیین پدیده بهره گرفته است و با عنایت به فرضیاتی که از این تئوری­ها با توجه به ویژگی­ها جامعه آماری مورد مطالعه اخذ می­کند، در صدد شناسایی تاثیر اینترنت و هویت سیاسی کاربران می­پردازد.
این تحقیق با روش پیمایشی و استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی 383 نفر از کاربران 20 تا 30 سال شهر قزوین انجام و اطلاعات و داده­های مورد نیاز جمع­آوری شد، جهت احتساب اعتبار شاخص­ها از اعتبار سازه­ایی همچنین جهت احتساب روایی از شاخص­ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
یافته­های تحقیق نشان می­دهد که مدت استفاده از اینترنت رابطه معنی­داری با هویت سیاسی داشته و میزان و نوع استفاده از اینترنت هیچ‌گونه ارتباطی با هویت سیاسی نداشته است.
 

کلیدواژه‌ها