تحلیلی بر نقش هنر - رسانه پویانمایی در آموزش حفاظت محیط‌زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری آموزش و ترویج کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت حفاظت از محیط‌زیست را یک وظیفه عمومی می‌داند، اما علیرغم این تصریح قانونی وضعیت محیط‌زیست در ایران نگران کننده است. از سویی رسانه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی در آموزش، اصلاح سبک زندگی و رفتار اجتماعی مردم نقش برجسته و ممتازی دارند. این مقاله که یک تحقیق کیفی و توصیفی است به بررسی جایگاه رسانه به‌ویژه هنر ـ رسانه انیمیشن در آموزش محیط‌زیست می‌پردازد و سعی دارد اهمیت این رویکرد آموزشی را در تشویق و ترغیب مخاطبان به حفظ و توسعه محیط‌زیست بررسی نماید. گرچه در کشور ما به‌طورکلی ظرفیت‌های ارتباطی انیمیشن تاحدودی ناشناخته مانده است، اما نقش آن در آموزش‌های محیط‌زیست هر روز نمایان‌تر می‌شود. مقاله ضمن بیان ویژگی‌های پویانمایی و راهبردهای تولید آن برای آموزش محیط‌زیست، پیشنهاد می‌نماید متخصصان انیمیشن و محیط‌زیست با تشکیل گروه‌های مشترک کاری، مطالعاتی را برای طراحی، تولید و ارزشیابی انیمیشن‌های آموزشی در زمینه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی پایه‌گذاری نمایند.
 

کلیدواژه‌ها