ارائه مدلی برای بررسی تأثیر رسانه‌ها در ایجاد رغبت به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار از طریق پیام‌های تبلیغاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 عهده دار مکاتبات

چکیده

امروزه بورس اوراق بهادار به­عنوان یکی از ستون­های اصلی اقتصاد هر کشور مطرح می­باشد. متأسفانه در کشور ایران به­دلیل آگاه نبودن سرمایه­گذاران، بورس اوراق بهادار کارایی مطلوبی ندارد. تنها راه ایجاد آگاهی، ارتباط است و یکی از بهترین روش­های برقراری ارتباط رسانه­ها می­باشند. بنابراین در این پژوهش به­دنبال ارائه مدلی می­باشیم که به­وسیله آن بتوانیم تاثیر رسانه را بر ایجاد رغبت به سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار بررسی کنیم. بدین منظور جمع­آوری داده­ها از طریق پرسش­نامه و نمونه­گیری تصادفی ساده انجام گرفته است و آزمون معادلات ساختاری از طریق نرم افزار AMOS برای تجزیه و تحلیل داده­ها مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افرادی هستند که در تالار بورس اوراق بهادار تهران درسال 1393-1392 حضور می­یابند و نمونه این جامعه نیز با استفاده از فرمول کوکران 157 نفر بدست آمده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می­دهند که بین جذبه ساختاری پیام، جذبه احساسی پیام و جذبه شناختی پیام با رغبت به سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار رابطه معنی­داری وجود دارد. بنابراین رسانه­ها در ارائه پیام جهت ترغیب به سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار باید به هر سه این عوامل در ساختار پیام خود دقت کنند.

کلیدواژه‌ها