بررسی نقش تلویزیون در تحکیم ارزش‌های ادبیات کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عهده‌دار مکاتبات

2 -

چکیده

امروزه رسانه‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلیِ انتقال و گسترش ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و نوجوانان و تغییر رفتار اجتماعی آنان، دارای نقش مهمی هستند. یکى از مسائلى که از دیرباز، توجه اندیشمندان حوزه‌هاى گوناگون علوم انسانى را به خود جلب کرده و موجب قلم فرسایى این اندیشمندان شده، مسئله «رابطه رسانه‌ها با کودک و نوجوان» است.هدف کلیپژوهش حاضر بررسی نقش تلویزیون در تحکیم ارزش‌های ادبیات کودکان و نوجوانان شهر زنجان بوده است. گروه نمونه این پژوهش که با روش پیمایشی انجام شده است، 384 نفر از کودکان و نوجوانان (174 دختر و 210 پسر) 7 تا 12 سال زنجانی بوده‌اند. حجم نمونه بر اساس فرمول جامعه نامتناهی 384 نفر تعیین و نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده انجام شده است. ابزار گردآوری داده، پرسش‌نامه محقق ساخته بوده است. روایی پرسش‌نامه با استفاده از روش صوری تأیید و پایایی به‌وسیله آزمون آلفای کرونباخ برای محک قابلیت اطمینان پرسش‌نامه با ضریب 0.91 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از نرم افزار SPSS و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی مناسب استفاده شده است و شاخص‌های آمار توصیفی و هم‌چنین شاخص های آمار استنباطی ارائه شد. یافته‌های پژوهش بیان‌گر آن است که بین میزان تماشای تلویزیون و نقش اطلاعاتی و آموزشی آن و نقش آن در شناخت هویت فرهنگی و رفتار در خرید (مانند کتاب‌هایی که منتقل‌کننده فرهنگ ایرانی هستند، کالاهای ایرانی مانند اسباب‌بازی‌هایی که هویت ایرانی دارند و...)، برای کودکان و نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها