فرهنگ بومی در شبکه استانی سیمای مرکز کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عهده‌دار مکاتبات

2 -

چکیده

شبکه­های محلی باتوجه به برخورداری از قابلیت‌های ‌خرده فرهنگ، ‌تنوع قومی و زبانی و دیگر ویژگی‌های متمایز از کل جامعه از اهمیت خاصی برخوردارند و حفظ و اشاعه ارزش‌های به‌جای مانده از گذشته، ‌زمینه را برای همگرایی ملی فراهم می‌سازد. میزان پرداختن سیمای استانی کرمان به گویش، موسیقی، اشعار و ادبیات، ضرب‌المثل و صنایع دستی به‌عنوان ملاک‌هایی برای استفاده از فرهنگ بومی در این شبکه استانی است.
از این‌رو در پیمایشی مشتمل بر400 نفر از افراد 15سال و بالاتر شهر کرمان که به‌روش خوشه‌ای سه مرحله‌ای انجام گرفت. نتایج نشان می‌دهد که 2/71 درصد مردم کرمان معتقدند شبکه سیمای استانی در حد «خیلی‌‌زیاد یا زیاد» در برنامه‌هایش به فرهنگ بومی این استان پرداخته است. گفتنی است با افزایش سن پاسخگویان بر اعتقاد آنان به استفاده از فرهنگ بومی در برنامه‌های سیمای استانی کرمان افزوده شده است. هم‌چنین مخاطبان با سطح تحصیلات پایین‌تر بیشتر به استفاده از فرهنگ بومی در برنامه‌های سیمای کرمان در حد «خیلی‌زیاد یا زیاد» اشاره کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها