بررسی تاثیر فناوری‌های نوین ارتباطی بر جوانان (اینترنت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

در دوره کنونی اینترنت به­عنوان یکی از مهم­ترین فناوری­های نوین ارتباطی که به صورت­های متنوع تصویری – صوتی با محتوای آموزشی، حرفه­ای، شغلی، بهداشتی و سرگرمی، تاثیر فروانی بر جوامع بشری به­ویژه قشرجوان گذاشته است. با توجه به استفاده فراگیر از آن و باتوجه به اینکه، این ابزار به­عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر در عصر ارتباطات مورد توجه خانوادههاست و میتواند کارکردهای متفاوتِ آشکار و نهانی در خانواده به­دنبال داشته و باعث افزایش یا کاهش ضریب امنیت در خانواده گردد، این مقاله به معضلات فردی و اجتماعی پیامدهای استفاده نادرست از اینترنت بر جوانان پرداخته است. مساله اساسی پژوهش حاضر؛ آسیبشناسی اینترنت و معضلات و پیامدهای امنیتی و اجتماعی درخانواده و جوانان راهکارهای اصلاح و بازنگری آن است. بر این اساس سه سوال پژوهشی در مورد ویژگیهای رسانهای اینترنت، معضلات امنیتی، پیامدهای نامناسب اجتماعی درخانواده و راهکارهای اصلاح و بازنگری آن طرح و مورد بررسی واقع شده است. روش انجام پژوهش پیمایشی - توصیفی بوده و ابزار پژوهس پرسشنامه محقق ساخته که شامل 13 سوال پژوهشی که با روش نمونه­گیری تصادفی انجام گردید. به­منظور گردآوری دادههای لازم برای پاسخگویی به سوالات پژوهش، اسناد و مدارک موجود و مرتبط با استفاده از فرم گردآوری داده ، جمع‌آوری و به شیوه کیفی تحلیل شده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها