بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه‌های سراسری چاپ تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عهده دار مکاتبات

2 -

چکیده

فرهنگ سازمانی یکی از جدیدترین موضوعات مطرح در مدیریت است که اغلب به آن شخصیت سازمان گفته می­شود. فرهنگ سازمانی نقش مهمی در تحولات و مدیریت تغیر در سازمان­ها دارد. بر این اساس هدف این تحقیق، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با توانمندسازی نیروی انسانی است.
در این تحقیق از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است. به این ترتیب که 14 روزنامه از 58 روزنامه سراسری چاپ تهران انتخاب شدند و بین خبرنگاران‌شان پرسشنامه توزیع شد که در نهایت 256 پرسشنامه تکمیل شد و مبنای تحقیق قرار گرفت و از نرم افزار SPSS برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
در این تحقیق مشخص شد بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین یافته های توصیفی نشان داد بر اساس الگوی «سانی فیلد» می­توان گفت نوع فرهنگ سازمانی روزنامه های سراسری از نوع فرهنگ سنگری است.

کلیدواژه‌ها