بررسی تاثیر برنامه‌های ماهواره‌ای بر رشد اجتماعی نوجوانان دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه مهرشهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عهده‌دار مکاتبات

2 -

چکیده

امروزه ماهواره به­عنوان یکی از رسانه­ها و ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش­های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار قشر نوجوان و جوان بویژه دانشجویان و تغییر رفتار اجتماعی آنان، نقش مهمی را ایفا می­کند. گسترش روز افزون ماهواره­ها، گسترش بی­بندوباری و به وجود آمدن فساد فراگیر در جامعه و به انحطاط کشیده شدن برخی از جوانان و گسترش روز افزون مشروبات الکلی، ایجاد گروه‌های غربی همه نشان از تاثیر روز افزون این شبکه­های ماهواره­ای بر مخاطبین خود می­باشد.
هدف: پدیده­ای که می­تواند در دوران نوجوانی باعث تغییر در میزان رشد اجتماعی نوجوانان باشد، ماهواره و برنامه­های ماهواره می­باشد. در پایان دوره نوجوانی، رشد اجتماعی کامل می­شود و نوجوان به­عنوان یک جوان اجتماعی وارد اجتماع می­شود. لذا در پژوهش حاضر به بررسی فرضیه اصلی که چه رابطه­ای میان تماشای برنامه­های ماهواره بر میزان رشد اجتماعی نوجوانان وجود دارد، پرداختم. نظریه پژوهش ما مبنی بر نظریه کاشت و یادگیری اجتماعی است.
روشاجرا: جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دختران و پسران دبیرستانی اول و دوم و سوم (رشته­های ریاضی، تجربی و انسانی) 16 مدرسه دخترانه و پسرانه منطقه 20 شهرستان کرج به 12213 نفر و به تفکیک پسران 5470 نفر و دختران 6743 نفر و تعداد نمونه مورد نظر 382 نفر انتخاب شدند که پس از طی مراحل آموزش در زمینه نحوه پاسخ به سوالات مقیاس از خود دانش­آموزان مصاحبه به عمل آمد و برای هر دانش­آموز پرسشنامه مخصوص تکمیل گردید. در این تحقیق به منظور بررسی روابط متغیرها و تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام، آزمون تی مستقل، واریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی ال.اس.دی برای آزمودن فرضیه­های پژوهش استفاده  شده است. به منظور کاهش خطا از نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شده است. علاوه بر این شاخص­ها در هر گروه از داده­ها وضعیت انحراف از توزیع نرمال توسط آزمون کالموگروف-اسمیرنوف بررسی شده است
نتیجه: با توجه به اهداف و سوالات پژوهش مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که ضریب تعیین استاندارد نهایی با مقدارF=157.7  در سطح p<0.0001 معنی­دار است که نشان میدهد فرضیه اصلی پژوهش تایید شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها