طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: ziba.amirkhani@gmail.com

2 دانشیار گروه مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش محقق تلاش می‌کند مدل شایستگی مدیر رسانه را ارائه کند و با استفاده از مدل شایستگی، قصد دارد شایستگی‌های کلیدی مدیر رسانه را با بهره‌گیری از مدل شایستگی شناسایی کند. برای تعیین شایستگی‌های مدیر رسانه از رویکرد مراجعه به متخصصان و خبرگان استفاده شده است. متناسب با رویکرد، روش استفاده‌شده در مقاله گراندد تئوری است. پژوهشگر با استفاده از روشی کیفی که داده بنیان است، بدون پیش‌فرض، مدل را از دل داده‌های میدانی ارائه می‌کند. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌های مصاحبه از کدگذاری سه مرحله‌ای استرواس و کربین استفاده شده که شامل کدگذاری باز، محوری و گزینشی است. محقق پس از کدگذاری پایانی و پالایش نظری داده‌های مصاحبه نیمه‌ ساختاریافته با مدیران رسانه و برخی از اساتید دانشگاه در حوزه مدیریت رسانه و ارتباطات که از طریق نمونه‌گیری گلوله برفی جمع‌آوری ‌شده‌اند و رسیدن به اجماع نظری مدل خود را ارائه داده است که شامل سه دستةشایستگی ذهنی، شایستگی شناخت رسانه، شایستگی دانشی و مدیریتیاست که هرکدام از این شایستگی‌های دارای زیرمقوله‌هایی هستند که حول این شایستگی‌های محوری گردآمده‌اند.

کلیدواژه‌ها