بررسی نقش برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای پیرامون انجام جراحی زیبایی آقایان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: KavehieBehrooz@Yahoo.com

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

هدف: امروزه انسان‌ها از ابتدای تولد با رسانه‌ها آشنا می‌شوند، رشد می‌کند و از آنها الگو‌ می‌گیرند. شبکه‌های ماهواره‌ای از ابزار‌های گوناگونی برخوردارند و می‌توانند مفاهیم را در قالب‌های از پیش تعیین شده و هدف‌دار عرضه نمایند. با توجه به رشد روز افزون گرایش به اعمال جراحی زیبایی در مردان، بررسی نقش برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای بر جراحی زیبایی آقایان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
روش پژوهش: مطالعه حاضر، پژوهشی مقطعی بوده که شامل زنان و مردان مراجعه کننده به کلینیک‌های جراحی زیبایی در چهار منطقه تهران در سال 1394 می‌باشد. نمونه بدست آمده 546 نفر و انتخاب آن از طریق روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای طبقه‌بندی و تصادفی ساده انجام شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه‌ی محقق ساخته است.
یافته‌ها: در این پژوهش مشخص شد از نظر عموم مردم شبکه‌های ماهواره‌ای بر عمل جراحی زیبایی آقایان موثر هستند. بین گروه‌های مختلف تحصیلی، سنی، سطوح مختلف وضعیت تاهل و درآمد در رابطه با میزان تاثیر برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای بر عمل جراحی زیبایی آقایان اختلاف معناداری وجود ندارد اما بین نظرات افراد دارای تجربه جراحی زیبایی با سایرین و نظرات زنان و مردان جامعه اختلاف معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: پیدا کردن احساس بهتر با 8/71 درصد بالاترین درصد گرایش افراد به جراحی بود. ضمن اینکه اثر کامل برنامه‌های ماهواره‌ای بر جراحی با 1/32 درصد، و تاثیر زیاد برنامه‌ها بر جراحی زیبایی با 5/24 درصد از نتایج این تحقیق می‌باشند. در مجموع 6/56 درصد از مردم معتقدند برنامه‌های ماهواره‌ای بر عمل جراحی زیبایی آقایان موثر هستند.

کلیدواژه‌ها