دوره و شماره: دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، مرداد 1393 
بررسی پیامد های تکنولوژی های نوین ارتباطی بر فرآیند یادگیری

صفحه 139-150

بهاره بخشی؛ مریم خرسند؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ سپهر دادجوی توکلی