دوره و شماره: دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، اردیبهشت 1394، صفحه 9-143 
نگرش به جهانی‌شدن و هویت دینی دانشجویان

صفحه 37-44

عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


استراتژی‌های مدیریت دانش در صنعت نشر

صفحه 45-52

سید عبدالله سجادی جاغرق؛ فیروز دیندار فرکوش؛ مصطفی رضایی


نقش رسانه‌های اجتماعی در بازاریابی و تأثیر بر ساختار سازمانی

صفحه 127-143

سید عبدالله سجادی جاغرق؛ علیرضا قرائتی؛ مجید حیدری