دوره و شماره: دوره 10، شماره 3(پیاپی30) - شماره پیاپی 30، آذر 1394، صفحه 7-84 
طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانه‌ای

صفحه 21-29

زیبا امیرخانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ افسانه مظفری


تحلیل محتوای گفتمان رایج موسیقی سنتی و موسیقی رپ

صفحه 63-69

زهرا اکبری؛ بیتا شاه منصوری؛ بی بی سادات میراسماعیلی