دوره و شماره: دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35) - شماره پیاپی 34، اسفند 1395، صفحه 7-106 
مدیریت امنیت مجازی خدمات بانکی اینترنتی و تاثیر آن بر جذب مشتریان بانک تجارت

صفحه 39-48

علیرضا تلخابی علیشاه؛ حمید رضا حسینی دانا؛ داود شعبانی صابر