دوره و شماره: دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37) - شماره پیاپی 36، آذر 1396، صفحه 7-100 
منابع کسب خبر اصحاب رسانه و میزان اعتماد به این منابع

صفحه 37-50

روح اله احمدزاده کرمانی؛ سمیه داوری کیش باستانی