دوره و شماره: دوره 12، شماره 2(پیاپی38) - شماره پیاپی 38، آذر 1396، صفحه 7-135 
بررسی قابلیت‌های کارآفرینی در بازنشستگان (مقایسه زنان و مردان شهر تهران)

صفحه 83-97

عزیزاله تاجیک اسماعیلی؛ زهرا زاده غلام؛ سمیه تاجیک اسمعیلی


بررسی قابلیت های کارآفرینی در بازنشستگان، مقایسه زنان و مردان شهر تهران

صفحه 83-97

عزیزاله تاجیک اسماعیلی؛ زهرا زاده غلام؛ سمیه تاجیک اسماعیلی