دوره و شماره: دوره 13، شماره 1(پیاپی40) - شماره پیاپی 40، خرداد 1397، صفحه 7-149 
اسلام‌هراسی در رسانه‌های تصویری غرب

صفحه 51-66

عباس عیسی زاده؛ سیدحسین شرف الدین