دوره و شماره: دوره 13، شماره 2(پیاپی41) - شماره پیاپی 41، شهریور 1397، صفحه 7-128 
تبلیغات بر بدنه محصولات، رسانه ای همگرا

صفحه 115-128

ماریه قزل سفلی؛ علی مروتی شریف آبادی