دوره و شماره: دوره 13، شماره 3(پیاپی42) - شماره پیاپی 42، آذر 1397، صفحه 7-148 
بررسی رابطه رسانه های جمعی با بیگانگی اجتماعی(مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه تبریز)

صفحه 7-20

محمدباقر علیزاده اقدم؛ سعید سلطانی بهرام؛ فیروزه علیزاده؛ سهیلا بابایی آذر


عناصر سینمای پست‎مدرن در فیلم "باز هم سیب داری؟"

صفحه 48-62

سیده ثریا موسوی؛ سید محمد مهدی‌زاده طالشی


شناسایی موانع فرهنگی توسعه علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

صفحه 91-109

عباس قائدامینی هارونی؛ نازنین صادق زاده؛ حسین جعفری چالشتری؛ مجید ماهرانی برزانی