دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 44، خرداد 1398، صفحه 7-143 
آسیب‌شناسی صنعت مطبوعات کشور با هدف ارائه الگوی تحولی

صفحه 87-106

اصغر نعمتی؛ بهرام علی‌شیری؛ طاهر روشندل اربطانی؛ ناصر آزاد