دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 45، شهریور 1398، صفحه 7-152 
احکام رسانه از منظر فقه شیعه

صفحه 7-21

محمد رسول آهنگران؛ سید محمد مهدی محقق