دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 47، اسفند 1398، صفحه 7-145 
تحلیل مولفه های انگیزه دیدن برنامه های ورزشی از طریق رسانه های دیجیتال آنلاین

صفحه 71-84

معصومه بابایی مبارکه؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش؛ علی زارعی