دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 52، اردیبهشت 1400، صفحه 7-136 
پارادایم‌های دوگانه در گفتمان‌های رسانه‌ای برجام

صفحه 21-32

پویا نعمت الهی؛ محمد رضا رسولی؛ سید محمود نجاتی حسینی،


ارائه الگوی مطلوب مدیریت ارتباط رسانه ملی با اقوام ایرانی

صفحه 43-67

مصطفی رضائی؛ سید محسن بنی هاشمی؛ بهرام علی‌شیری