دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 53، مرداد 1400، صفحه 7-146 
راهبرد اقناعی تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی

صفحه 127-146

10.30495/mediastudies.2022.56163.1333

علی غیاثیان؛ عطاالله ابطحی؛ ندا سلیمانی؛ علی عامری