دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 54، آبان 1400، صفحه 7-127 
مروری بر چالش های اجتماعی-اقتصادی پیاده سازی اینترنت اشیا

صفحه 49-64

10.30495/mediastudies.2022.63772.1415

بابک گلدوزیان؛ محمد سلطانی فر؛ سید علی رحمان زاده؛ سروش فتحی؛ سارا محمدپور


نقش کهن الگوها در شکل گیری روابط اجتماعی بر اساس رویکرد یونگ

صفحه 81-94

10.30495/mediastudies.2022.63801.1416

مهدیه بخشی؛ سروناز تربتی؛ علی جعفری؛ سیدمحمد دادگران؛ حبیب صبوری خسروشاهی