دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 56، اردیبهشت 1401 
مقایسه گفتمان فرهنگی حاکم بر سینمای دهه قبل و پس از انقلاب اسلامی ایران

صفحه 99-114

10.30495/mediastudies.2022.67297.1459

سید علی رحمان زاده؛ فرشته مجیدی؛ حسن خجسته باقرزاده؛ سید محمود نجاتی حسینی،