دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 57، شهریور 1401، صفحه 7-150 
واکاوی ابعاد رسانه‌ای آیین‌های مذهبی (مطالعه موردی: راهپیمایی اربعین)

صفحه 89-107

10.30495/mediastudies.2022.67150.1456

سید محمد طباطبائی؛ محمد رضا رسولی؛ سید وحید عقیلی؛ نسیم مجیدی قهرودی