دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 59، بهمن 1401، صفحه 1-118 
بررسی موانع توسعه گردشگری در حوزه فضای مجازی

صفحه 93-105

10.30495/mediastudies.2023.70507.1494

علیرضا بای؛ علی گرانمایه پور؛ اکبر نصرالهی کاسمانی؛ طهمورث شیری