دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 62، آبان 1402