دوره و شماره: دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 1-206 
جهانی شدن وارتباطات فرهنگی

صفحه 107-121

حسن گیوریان؛ معصومه ذاکری


مدیریت نهادی سازی از طریق تلویزیون

صفحه 137-152

رضا نجف بیگی؛ آرین قلی پور؛ علی اکبر فرهنگی؛ جاوید ایمانی