دوره و شماره: دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، آبان 1392، صفحه 9-181 
نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی

صفحه 9-26

حمیدرضا حسینی دانا؛ بی بی سادات میراسماعیلی؛ امین بلندهمت