دوره و شماره: دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 9-179 
شناسایی ابزارهای مؤثر تبلیغات فرش دست باف ایران از نگاه خریداران داخلی

صفحه 61-71

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ ماندانا صنیعی؛ محمد صادق اسدی رازی