دوره و شماره: دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، اردیبهشت 1392، صفحه 9-188 
نقش رسانه ها برفرهنگ سازی

صفحه 9-35

حسن گیوریان؛ معصومه ذاکری


سیمای زنان در رسانه های کشور ترکیه

صفحه 51-60

بهاره نصیری؛ فاطمه بدوی؛ سید مسعود رجبی


نقش فن آوری اطلاعات در ارتباطات شبکه ای

صفحه 75-86

وحیده ترزمی نژاد؛ سپیده ترزمی نژاد


بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه یک سیما و مشارکت سیاسی (موردمطالعه دانشجویان دانشگاه تهران شرق)

صفحه 111-139

فیروز دیندار فرکوش؛ سید وحید جهانبازی گوجانی؛ طیبه جهانبازی گوجانی؛ روح الله احمدزاده کرمانی؛ نادر صادقی لواسانی؛ حسن نظری گلدرق


ببو و بادو

صفحه 153-164

بهاره بخشی؛ مریم طاهریان؛ مریم خرسند