دوره و شماره: دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 9-181 
بررسی تاثیر رسانه ملی در ایجاد شکاف نسلی

صفحه 117-127

حبیب صبوری خسروشاهی؛ نفیسه توکلی نیا