دوره و شماره: دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1391، صفحه 9-202 
اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم

صفحه 157-166

بهاره نصیری؛ بهاره بخشی؛ سید محمود هاشمی