دوره و شماره: دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 9-180 
بررسی شیوه های تبلیغات سیاسی در فضای مجازی از نظر دانشجویان ارتباطات

صفحه 23-36

محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ شهناز هاشمی؛ سمانه هداوندخانی


همگرایی رسانه

صفحه 143-156

محمود صفری؛ بی بی سادات میر اسماعیلی


نظریه شبکه و کاربرد آن در خانواده

صفحه 157-169

ابتسام رضوی دینانی؛ طاهره آذری