دوره و شماره: دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، دی 1390، صفحه 9-199 
حق مولف در دنیای الکترونیک

صفحه 41-62

محمد سلطانی فر؛ فرحناز مصطفوی


بررسی عوامل توسعه نیافتگی صنعت توریسم

صفحه 185-199

حسن اسماعیل پور؛ شهرزاد کاشانی تبار