دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، اردیبهشت 1389، صفحه 1-206 
جرائم سایبر

صفحه 43-78

صدیقه ببران؛ انسیه محمودی


رسانه و مخاطب در سپهر مدرنسیم و پست مدرنیسم

صفحه 119-140

نسیم مجیدی قهرودی؛ محبوبه احمدی؛ غلامحسین احمدی؛ ناهید شریفی