اهداف و چشم انداز

فصلنامه مطالعات رسانه‌ای می‌کوشد تا با تضمین کیفیت داوری و نشر مقالات منتخب، گزیده‌ای از معتبرترین یافته‌های حوزه مطالعات رسانه‌ای را برای مخاطبان خود فراهم آورد. در این راستا، هیات تحریریه تمامی تلاش خود را در جهت تبدیل شدن فصلنامه به مرجع اصلی مطالعات رسانه‌ای با توجه به بسترسازی و توسعه گفتمان‌های علمی حوزه ارتباطات و رسانه، نشر نتابج پژوهش‌های نظام‌مند و مسئله محور و دستاوردهای علمی - پژوهشی، انتشار نظربه‌های مرتبط در جهت رفع نیازهای علمی و تخصصی کشور در این حوزه و ایجاد بستر مناسب و زمینه تعامل علمی و عملی بعمل می‌آورد.